§ 1- Navn

Klubbens navn er: FORSIKRINGS-IDRÆTS-KLUBBEN (F-I-K) med hjemsted i Københavns kommune.

 

§ 2 - Formål

2,1 Klubbens formål er at skabe og udbrede interessen for idræt og motion af forskellig art blandt de ansatte i en forsikringsvirksomhed, eller anden finansiel virksomhed i tilknytning hertil i Danmark for derved at fremme sundheden, livsglæden og god kollegial forståelse.

2,2 Til at fremme dette formål er det klubbens opgave at arrangere idrætsøvelser for medlemmer, at deltage i idrætskonkurrencer og at arrangere sådanne for medlemmerne indbyrdes.

2,3 Endvidere at samle medlemmerne til udflugter og sammenkomster og i samarbejde med lignende organisationer i andre nordiske lande at arrangere fælles nordiske idrætsstævner.

 

§ 3 - Medlemskreds

3,1 Klubbens medlemskreds består af idrætsforeninger og lign. der er tilknyttet forsikringsvirksomhed eller anden finansiel virksomhed i tilknytning hertil og som har til formål at arrangere idrætsøvelser for sine medlemmer. Medlemskab af F-I-K er derved åben for alle ansatte indenfor Forsikringsbranchen. Der kan også optages enkeltmedlemmer med tilknytning til forsikringsbranchen på særlige vilkår.

3,2 I arrangementer, der gælder F-I-K-mesterskab samt i konkurrencer med andre forsikringsidrætsklubber, kan kun deltage ansatte fra medlemsklubber eller enkeltmedlemmer der er fastansat (hovedbeskæftiget) i forsikringsvirksomhed eller anden finansiel virksomhed i tilknytning hertil (aktieselskab, gensidigt selskab, generalagentur, mæglerfirma, forsikringsinstitution, forsikringsorganisation eller forsikringsforening) i Danmark.

§ 4 - Kontingent

Det årlige kontingent samt stævnefondsbidrag fastsættes på det ordinære repræsentantskabsmøde og skal være indbetalt senest 3 mdr. efter det ordinære repræsentantskabsmøde. Klubbens midler indsættes på giro- og/eller bankkonto. Dispositionsret til konti haves af kasserer samt formand.

 

§ 5 - Repræsentantskabsmøde

5,1 Det ordinære repræsentantskabsmøde, på hvilket repræsentanterne fra de enkelte klubber har stemme og taleret, afholdes hvert år inden udgangen af april måned. Stemmeretten bortfalder såfremt medlemsklubben er i kontingentrestance.

5,2 Stemmeafgivning ved fuldmagt kan ikke finde sted.

5,3 Repræsentantskabsmødet har følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år
 3. Forelæggelse af de reviderede regnskaber til godkendelse
 4. Behandling af forslag fra bestyrelse eller medlemmer.
  Forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde senest 1. marts.
 5. Fastsættelse af kontingent og stævnefondsbidrag.
 6. Valg af bestyrelse og deres funktioner samt 2 suppleanter
 7. Valg af revisor og revisorsuppleant
 8. Eventuelt

5,4 Indkaldelse til ordinært repræsentantskabsmøde skal ske med mindst 30 dages varsel.

5,5 Indkomne forslag, samt det reviderede regnskab skal udsendes til medlemsklubberne senest 8 dage før repræsentantskabsmødet.

 

§ 6 - Ekstraordinært repræsentantskabsmøde

6,1 Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes når bestyrelsen ønsker det, eller når mindst 6 repræsentantskabsmedlemmer fra mindst 3 forskellige medlemsklubber skriftligt til bestyrelsen fremsætter krav derom med angivelse af emne.

6,2 Indkaldelse sker efter samme regler som til det årlige repræsentantskabsmøde.

 

§ 7 – F-I-K’s organer

7,1 FORSIKRINGS-IDRÆTS-KLUBBENS anliggender varetages af:

 1. Repræsentantskabsmødet
 2. Bestyrelsen.

7,2 Repræsentantskabsmødet

7,2,1 Repræsentantskabet består af bestyrelsen og 2 repræsentanter for hver medlemsklub.

7,2,2 Hver medlemsklub udpeger 2 repræsentanter. Disse skal repræsentere klubben ved repræsentantskabsmødet. Kun disse repræsentanter har stemmeret.

7,2,3 Medlemmer fra medlemsklubberne og enkeltmedlemmer har ikke stemmeret, men har mulighed for at indsende forslag til behandling på repræsentantskabsmødet.

7,3 Bestyrelsen

7,3,1 Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer samt 2 menige medlemmer. Desuden er der 2 suppleanter. Alle vælges på et repræsentantskabsmøde i.h.t. F-I-K's love.

7,3,2 Hvis et bestyrelsesmedlem varigt ophører med at være med i bestyrelsen i valgperioden, indtræder suppleanterne i den rækkefølge de er indvalgt. Herefter konstituerer bestyrelsen sig selv.

7,3,3 Formanden vælges for et år ad gangen. Næstformanden og et menigt medlem vælges i de lige år, mens kasseren og det andet menige medlem vælges i de ulige år. Suppleanterne vælges for et år ad gangen.

7,3,4 Bestyrelsen har den daglige ledelse af F.I.K.og er økonomiske ansvarlig overfor repræsentantskabet, herunder regnskabsaflæggelse og budgettering. Bestyrelsen fastsætter selv sin dagsorden.

7,3,5 Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden eller to af bestyrelsesmedlemmerne ønsker det, dog mindst en gang i kvartalet.

7,3,6 Mødet er beslutningsdygtigt, når mindst 3 medlemmer, derunder enten formanden eller næstformanden er til stede.

7,3,7 Bestyrelsen er forpligtet til at afholde sportslige aktiviteter og årlige mesterskaber i det omfang der er grundlag herfor.

7,4 Udvalgene

7,4,1 Udvalgsformænd udpeges af bestyrelsen til at organisere aktivitetsområderne.

7,4,2 Aktivitetsudvalg kan oprettes eller nedlægges af bestyrelsen efter behov.

7,4,3 Samtlige udvalg kan supplere sig selv med et eller flere medlemmer. Medlemmerne skal godkendes af bestyrelsen.

7,4,4 Samtlige udvalg udøver deres virksomhed under ansvar over for bestyrelsen, der i alle spørgsmål har den afgørende myndighed og er pligtige at holde bestyrelsen underrettet om ekstraordinære spørgsmål samt at besvare alle spørgsmål vedrørende deres idrætsgren, som bestyrelsen måtte ønske. Bestyrelsen skal afholde min. 2 årlige møder med udvalgsformændene.

7,4,5 Udvalgene er forpligtet til at efterkomme alle påbud og retningslinier, som måtte blive givet af bestyrelsen vedrørende deres virksomhed. Udvalgene fastsætter selv sin dagsorden.

 

§ 8 - Ophør af medlemsskab

8,1 Udmeldelse af klubben skal ske skriftligt til udløbet af et kalenderår. Dog kan medlemsskabet ophøre straks, hvis det pågældende medlemsselskab ophører inden for dansk forsikringsvirksomhed.

8,2 Enkeltmedlemsskaber ophører straks hvis medlemmet forlader sin stilling inden for dansk forsikringsvirksomhed.

8,3 Bestyrelsen er bemyndiget til at udelukke medlemmer, hvis kontingentrestance andrager mere end 6 måneder.

8,4 Eksklusion af en kollektiv medlemsklub - eller et af dens medlemmer, samt enkeltmedlemmer - af en anden årsag end restance skal, for at være gyldig, vedtages på et ordinært repræsentantskabsmøde med 3/4 majoritet af de afgivne stemmer.

 

§ 9 - Vedtægtsændringer og opløsning

9,1 Ændringer i vedtægterne kan finde sted på såvel ordinært som ekstraordinært repræsentantskabsmøde, når sådanne ændringer vedtages med 3/4 majoritet af de afgivne stemmer.

9,2 Beslutning om opløsning af klubben skal, for at være gyldig, vedtages på 2 efter hinanden følgende repræsentantskabsmøder med mindst tre måneders mellemrum, og hvoraf det ene skal være et ordinært repræsentantskabsmøde. Beslutningen kræver endvidere 3/4 majoritet af de afgivne stemmer.

9,3 I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens formue Forsikringsforeningen, Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup.

 

Som vedtaget i 1995 med ændringer i 2002

 

Ovenstående er vedtaget på repræsentantskabsmødet Den 30.april 2002

 

Godkendt af dirigenten: Lone Jørgensen